Algemene voorwaarden

Spaans in Arnhem en Nijmegen

1. Aanmelding

Aanmelding voor een cursus kan telefonisch, via mail of, indien beschikbaar, via het inschrijfformulier op onze site. Als je bent ingedeeld ontvang je een bewijs van inschrijving en een factuur per mail die per ommegaand dient te worden voldaan. 

Na ontvangst van de betaling van het cursusgeld ontvang je hiervan per mail een bewijs van betaling en een definitieve bevestiging van inschrijving die daarmee bindend is.  Tevens ontvang je de inloggegevens voor de leeromgeving van Holandalucía.

Ook oud-cursisten dienen zich opnieuw aan te melden, tenzij vooraanmelding heeft plaatsgevonden. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.

2. Betaling cursusgeld

Betaling dient te geschieden door overmaking van het verschuldigde cursusgeld op rekeningnummer NL48 ASNB 8830 5086 91 van de ASN Bank t.n.v. G. Fernández Barcia. Je dient daarbij je naam, woonplaats en een cursistennummer te vermelden die je van Holandalucía ontvangt. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op deelname.

3. Annulering door Holandalucía

Holandalucía behoudt zich het recht voor bij ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, in overleg met de cursist(en), de cursus aan te passen in duur of prijs of niet door te laten gaan. Het cursusgeld wordt, in dat laatste geval, terugbetaald.  E.e.a. met uitsluiting van aansprakelijkheid voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet doorgaan van de activiteit.

4. Annulering door cursisten en restitutie van lesgeld

Kosteloze annulering alsmede restitutie van het betaalde cursusgeld is niet mogelijk. Indien een deelnemer na een bevestiging van inschrijving afziet van deelname, dan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden.Deelnemers hebben geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van lesgelden indien zij voortijdig met de cursus stoppen. Wel is de cursus overdraagbaar aan iemand anders mits die persoon de cursusorde niet door zijn of haar niveau Spaans of door welke andere reden dan ook verstoort. Bij bijzondere omstandigheden zal Holandalucía de mogelijkheid bekijken om in een later stadium een afgebroken cursus alsnog af te ronden. De cursus kan in dat geval slechts één keer worden verplaatst, waarna het recht op de cursus komt te vervallen.

In geval van een tijdelijke onderbreking van de cursus bepaalt de leiding per cursist over de toegang tot de leeromgeving.

5. Auteursrecht

Het lesmateriaal van Holandalucía is, wat gebruik betreft, strikt gebonden aan en beperkt tot de persoon aan wie het direct door Holandalucía is verstrekt. Guillermo Fernández Barcia, auteur van “Wandelend door Spaans!”, behoudt zich alle rechten voor. Al het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag onder geen enkele voorwaarde worden gepubliceerd, openbaar worden gemaakt, verspreid, vermenigvuldigd of in een geautomatiseerd systeem worden opgeslagen.

6. Aansprakelijkheid

Alle genoemde prijzen en data in de website van Holandalucía zijn onder voorbehoud van kennelijke foutieve vermeldingen en eventueel noodzakelijke aanpassingen. Door inschrijving voor een cursus van Holandalucía, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en Holandalucía te vrijwaarden voor aansprakelijkheid. Holandalucía kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet (volledig) functioneren van de leeromgeving door mogelijke technische mankementen zoals het uitvallen van de server. In zo’n geval zal Holandalucía uiteraard haar uiterste best doen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

7. Certificaat

Per niveau ontvang je een certificaat. Het recht op een certificaat van Holandalucía is echter niet vanzelfsprekend en wordt in principe bepaald door de persoonlijke beoordeling van je docent inzake je inzet gedurende je cursus.

error: Deze inhoud is beschermd!